PETA NASIKH DAN MANSHUKH DALAM ALQURAN AL-KARIM

Syaeful Rokim

Abstract


Artikel ini mencoba untuk mengkaji tema Nasikh dan Mansukh dalam Alquran al-Karim, dengan pemetaan ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan tema. Pendekatan yang dilakukan dalam pembahasan ini adalah pendekatan Kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Kesimpulan dari penelitian tentang nasikh dan mansukh ini bahwa ada 4 kategori surat dalam Alquran. Pertama, surat tidak terdapat ayat nasikh dan mansukh. Kedua, surat yang terdapat ayat nasikh, tetapi tidak ada ayat mansukh, ketiga, surat yang terdapat ayat mansukh, tetapi tidak ada ayat nasikh. Keempat, surat yang terkandung ayat nasikh dan ayat mansukh bersamaan.


Keywords


nasikh, mansukh, ulmul quran.

References


Abdul Karim Zaidan. (1976). Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh. Beirut: Muassasah Qurtuba.

Abdulloh Ibn Qudamah Al-Maqdisi. (1998 M.). Roudhoh al-Nazhir wa Jannah Al-Manazhir fii Ushul Fiqh. Makkah: Al-Maktabah al-Makkiyah.

Muhammad Shalih Uthaimin. (2001). Ushul fii Al-Tafsir. Kairo: Al-Maktabah Al-Islamiyah.

Manna’ Al-Qattan. (t.t.). Mabahits Ulum Al-Quran. Kairo: Maktabah Wahbah. 225-226.

Ismail bin Umar bin Katsir. (1999). Tafsir Al-Qur’an al-Adhim. Riyadh: Dar Thayibah.

Abd Ibrahim bin Musa Al-Syatibi. (1997 M.). Al-Muwafaqat fi Usul Al-Fiqh. Al-Mamlakah Al-Su’udiyah: Dar Ibnu Uthman.

Muhammad Ismail Al-Bukhari. (t.t.). Shahih al-Bukhari.

Ahmad bin bin Abi Sahl Al-Sarkhasi. (1993). Ushul Al-Sarkhasi. Haidar Abad:Lajnah Ihya’ Al-Ma’arif al-Utsmaniyah.

Khalid Abdurrahman Al-Ak. (1986). Ushul Al-Tafsir wa Qawaiduh. Beirut: Dar al-Nafais.

Muhammad bin Ali al-Syaukani. (2000). Irsyad al-Fuhul Ilaa Tahqiq al-Haq min Ilm al-Ushul. Riyadh: Dar al-Fadhilah.

Muhammad Husain Al-Dzahabi. (t.t.). Al-Tafsir wa al-Mufassirun. Kairo: Maktabah Wahbah.

Muhammad bin Ya’qub al-Fairuzabadi. (1996). Bashair Dzawi Al-Tamyiz fii Lathaif Al-Kitab Al-Aziz. Kairo: Al-Majlis al-A’la Lis-Syu’un al-Islamiyah,

Muhammad Al-Khudhori Bek. (1969). Ushul al-Fiqh, Kairo: Maktabah Al-Tijariyah al-Kubro.

Wahbah al-Zuhaili. (1986). Ushul Al-Fiqh al-Islami, Damaskus: Dar al-Fikr.

Yusuf bin Abdulloh, Ibnu Abdil Bari. (1994). Jami Bayan al-Ilm wa Fadhlihi. Damam: Dar Ibnu al-Jawzi.

Syaeful Rokim. (2020). Ushul Fiqih. Bogor: Al-Hidayah Press.


DOI: http://dx.doi.org/10.30868/at.v5i02.1057 <

Article metrics

Abstract views : 0 | views : 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Jl. Raya Dramaga KM. 7

Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat

Kota Bogor

Telp: 0251-8625187
HP: 0812 2220 2006
email: admin@staiabogor.ac.id

 

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.