Kaidah-Kaidah Tafsir dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat

Authors

  • Haryono Haryono STAI AL-Hidayah Bogor, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.30868/at.v6i02.1595

Keywords:

Alquran, kaidah tafsir, tafsir, ulumul qur’an

Abstract

Kerancuan dan kesalahan dalam menafsirkan ayat Alquran sering kali terjadi ketika seseorang tidak memahami kaidah-kaidahnya. Kaidah-kaidah tafsir adalah seperangkat aturan atau rambu-rambu yang menjadi pedoman seseorang dalam menafsirkan Alquran. Aturan-aturan inilah yang diambil langsung para sahabat dari Nabi Muhammad di dalam menafsirkan Alquran sehingga kualitas tafsirnya mereka menjadi rujukan. Meskipun kaidah ini pada awalnya tidak tertulis dan terbukukan, namun hal ini sudah menjadi metode yang populer di kalangan mufasir. Penelitian ini membahas kaidah-kaidah tafsir secara historis dan perbedaannya dengan ilmu tafsir dan Ulumul Qur’an. Penelitian ini juga mengkaji tentang aplikasi kaidah-kaidah tafsir dalam penafsiran ayat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu kaidah tafsir awalnya bukanlah diskursus ilmu tersendiri namun menyatu dengan ilmu tafsir dan ‘Ulumul Qur’an. Setelah berkembang, barulah kemudian menjadi disiplin ilmu tersendiri. Kaidah-kaidah tafsir sendiri bentuknya sangat beragam.  Ada kaidah-kaidah asasi dan kaidah-kaidah utama yang berkaitan dengan beragam ilmu yang linear dengan penafsiran Alquran. Memahami kaidah-kaidah tafsir akan menghindarkan dari kerancuan dan kesalahan dalam menafsirkan ayat serta mengantarkan penafsir memahami maksud Allah di dalam Alquran. 

References

DAFTAR PUSTAKA

a. Jurnal

Aqsho, Muhammad. (2016). “Kaidah-Kaidah Tentang Penafsiran Alquranâ€. Jurnal Warta Edisi : 49, Juli : 3.

Firman, Arham Junaidi. (2020). “Kaidah Penafsiran Al-Qur’an dan Urgensinya di Era Disrupsi, The Rules Of The Qur’anic’s Interpretation And Their Urgension In The Disruption Eraâ€, dalam Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur’an dan Tafsir Volume 5 No. 1, Juni: 70.

Idrus. ( 2020. “Kaidah-Kaidah Tafsirâ€. dalam Jurnal Al-Ashriyyah, Vol. 6 No. 2 Oktober: 143-144.

Irwanto. (2019). “Kaidah Tafsir Kontemporer dalam Studi Alquran Modernâ€. Liwa’ul Dakwah, Vol. IX No.1 Januari –Juni: 39.

Ismardi. (2014). “Kaidah-Kaidah Tafsir Berkaitan dengan Kaidah Ushul Menurut Khalid Utsman Al-Sabt, Kajian Terhadap Kaidah al-Amm-al-Khass, al-Mutlaq-al-Muqayyad, dan al-Mantuq-al-Mafhumâ€. An Nida’ Jurnal Pemikiran Islam,Vol.39,No.1 Januari - Juni : 59.

Jabal Nur, (2013). “Qawa’id Al-Tafsir Hubungannya dengan Bahasa Arabâ€. Jurnal Al-Ta’dib, Vol. 6 No. 2 Juli – Desember: 20.

Rokim, Syaiful. (2020). “Tafsir Sahabat Nabi: Antara Dirayah dan Riwayahâ€. Al Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir Vol: 05 No. 01 Juni:81.

Tasbih. (2013). “Kedudukan dan Fungsi Kaidah-Kaidah Tafsirâ€. Jurnal Farabi Vol. 10 No. 2 Desember:115-116.

b. Buku

Abdurrahman, Hafid. (2011). Metode Praktis Memahami Alquran. Jakarta: Wadi Press.

Al Asfahani, Raghib. (2001). Al Mufradat fi Gharibil Qur’an. Beirut: Dar al Ma’rifah.

Al Dzahabi, Muhammad Husain. (2003). Al Tafsir wa Al Mufassirun. Saudi Arabia: Wizarah al Syuun al Islamiyah wa Al Auqaf wa al Irsyad..

Al Fairuz Abadi, Majd ad Din. (2009). Al Qamus al Muhith, Muhaqqaq: Abu Al Wafa’ Nasr Al Huraini. Lebanon: Dar al Kutub al Ilmiyah.

Al Farmawi, Abdul Hay. (2002). Metode Tafsir Maudhu’i. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Al Qattan, Manna’ ibn Khalil.(T.t.). Mabahits fi Ulumi Alquran. Kairo: Maktabah Wahbah.

Al Sa’di, Abdul Rahman ibn Nasir. (1996). Taisir al Karim al Rahman fi Tafsir Kalam al Manan. Beirut: Muasasah Al Risalah.

Al Sa’di, Abdul Rahman ibn Nasir. (1999). Al Qawaid al Hisan Li Tafsir Alquran. Riyadh: Maktabah al Rusyd.

Al Sabt, Khalid ibn Ustman. (1999). Qawaid al Tafsir Jam’an wa Dirasatan. Al Jizah: Dar ibn Affan.

Al Syafi’i, Muhammad ibn Idris. (1938). Ar Risalah, Tahqiq: Ahmad Muhammad Syakir, Mesir: Mathbaah Musthafa al Baba al Hubla wa Auladuhu.

Al Syaibani, Ahmad ibn Hanbal. (2001). Musnad al Imam Ahmad ibn Hanbal, Tahqiq: Syuaib al Arnauth, , Beirut: Muasasah al Risalah.

Al Thabrasi, Al Fadhl ibn Hasan. (1995). Majma’ al Bayan fi Tafsir Alquran, Tahqiq dan Ta’liq: Lajnah min Al Ulama wa Al Muhaqiqin. Beirut: Muasasah al A’lami.

Al Thayyar, Musa’id ibn Sulaiman ibn Nashir. (1427 H). Syarah Muqadimah Fi Ushul Tafsir. Saudi: Dar Ibn al Jauzi, Arabia.

Al Tuwaijiri, Muhammad ibn Ibrahim. (2012). Mukhtashar al Fiqh al Islami fi Dhau’i Alquran dan As Sunnah. Dar Asdaa’ al Mujtami’.

Al Utsaimin, Muhammad ibn Shalih. (2014). Pengantar Ilmu Tafsir, Jakarta: Darus Sunnah.

Al Wahidiy, Abu al Hasan Ali ibn Ahmad. (1995). Al Wajiz fi Tafsir al Kitab Al Aziz, Tahqiq, Sofwan Adnan Dawudi. Damaskus: Dar al Qalam.

Al Zamakhsyari, Mahmud ibn Umar. (T.t.). Al Kasyaf ‘An Haqaiq al Tanzil wa ‘Uyun al Aqawil fi Wujuh al Ta’wil, Beirut: Dar al Ihya al Turats al ‘Arabi.

Anwar, Rosihon. Ulumul Qur’an. (2015). Bandung: Pustaka Setia.

Ash Shiddiequy, Muhammad Hasbi.(2013). Ilmu Alquran dan Tafsir. Semarang: Pustaka Riski Putra.

------. (2010). Ilmu-Ilmu Alquran (Ulum Alquran). Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Ibn Katsir, Ismail ibn Umar. (1999). Tafsir Alquran al Azhim. Dar Thaibah li Al Nasyri wa Al Tauzi’.

Ibnu Taimiyyah. (1972). Muqadimah Fi Ushul Tafsir, Tahqiq: Adnan Zurzuur.

Ibrahim Anis, dkk., (T.t.). Al Mu’jam Al Wasith, Mesir.

Itr, Nur Al Din.(1993). ‘Ulum Alquran. Damaskus: Mathba’ah al Shabl..

Lal, Anshori. (2014). Ulumul Qur’an, Kaidah Memahami Firman Tuhan, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

M. Quraisy Shihab.(2013). Kaidah Tafsir. Jakarta: Lentera Hati.

Markaz Ma’arif Li At Ta’lif wa Tahqiq, (2017). Asaasiyat Ilmu Tafsir Dar Al Ma’arif al Islamiah ats Tsaqofiyah.

Muslim ibn Hajjaj al Naisaburi. (T.t.). Shahih Muslim. Dar Al Jail. Beirut.

Salman Harun, dkk, (2017). Kaidah-Kaidah Tafsir. Jakarta: Qaf.

Taqiyyudin Ahmad Ibn Taimiyyah. (1980). Muqadimah FI Ushul Tafsir. Mansyurat Dar Maktabah Al Hayah. Beirut.

c. Situs Internet:

http://www.alukah.net/culture/0/90137

Published

30-11-2021

How to Cite

Haryono, H. (2021). Kaidah-Kaidah Tafsir dan Aplikasinya dalam Penafsiran Ayat. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, 6(02), 195–216. https://doi.org/10.30868/at.v6i02.1595

Citation Check

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.