AKHLAK ISLAMI PERSPEKTIF ULAMA SALAF

Syamsul Rizal Mz

Abstract


Perkembangan teknologi dapat dirasakan telah membawa perkembangan besar terhadap kehidupan di dunia. Selain berdampak positif juga membawa dampak negatif terhadap cara pandang dan tingkah laku manusia. Sementara akhlak dalam Islam merupakan bagian dari agama yang harus selalu dijaga, karena itu para ilmuwan dan tokok umat Islam selalu menyentuh ranah akhlak sebagai bagian yang harus disampaikan dan diajarkan pada manusia. Salah satu tokoh itu ialah Imam al-Ghazali. Salah satu karyanya yang fenomenal adalah sebuah kitab tasawuf yang berisi banyak nasehat-nasehat agama yaitu Ihya al-Din yang dikarang di Baghdad. Di dalam kita ini, dan karya-karyanya yang lain ia juga banyak menjelaskan mengenai akhlak. Sehingga, seperti apa akhlak menurutnya dan bagaimana metode menjadi akhlak yang baik. Inilah yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Konsep pemikiran Imam al-Ghazali itu dapat memberikan refleksi kepada setiap orang yang mengkajinya tentang bagaimana akhlak dan penerapannya yang baik harus dilakukan oleh setiap individu muslim. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research, atau penelitian kepustakaan pada beberapa kita al-Ghazali dengan jenis penelitian kepustakaan pada beberapa kitab al-Ghazali dengan jenis penelitian kualitatif. Sumber datanya adalah beberapa kitab karangan al-Ghazali. Data yang terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode tersebut diguanakan untuk menjelaskan pengertian akhlak dan metodenya menurut Imam al-Ghazali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pendidikan menurut Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulum al-Din meliputi: Pengertian akhlak menurutnya adalah sesuatu ungkapan tentang kondisi yang metap di dalam jiwa, dan dilakukan perbuatan tersebut dengan mudah, tanpa memerlukan pemikiran. Ia juga membagi akhlak menjadi dua, yaitu akhlak yang baik (al-Khuluq al-Hasan) dan akhlak yang buruk (al-Khuluk as-Sayy’i), landasannya adalah al-Qur’an dan al-Hadits, dan tujuannya ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, selain itu juga untuk membersihkan diri agama mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Sementara metode pembentukannya adalah dengan Mujahadah dan Riyadhah (pelatihan). Memiliki tekad yang kuat untuk mau berubah, dan meninggalkan nafsu syahwat yang berlebihan dan al-Ghazabiyah yang ada di dalam jiwa. Muhasabah al-Nafs (introfeksi), Istiqomah (kontinu). Ajaran yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits, harus pula dengan pembiasaan, pelatihan yang istiqomah, untuk selalu berbuat yang baik, dan selalu berakhlak yang terpuji. Semoga ajaran ini bisa dibiasakan dengan pelatihan oleh setiap manusia, agar bahagia di dunia dan di akhirat.

 

Kata Kunci: Akhlak, Al-Ghazali

References


Abdullah, M. Amin. 2002. “Antara al Ghazali dan Kant : Filsafat Etika Islam”, Cet. I. Bandung: Mizan.

Ahmad, Zainal Abidin. 1975. “Riwayat Hidup Imam Al-Ghazali”, Jakarta: Bulan Bintang.

Amin, Ahmad. 1983. “Etika, Ilmu Akhlak”, cet III, (terj) K, H, Farid Ma’ruf dari, Al-Akhlak,Jakarta,Bulan Bintang.

Amin, Maswardi Muhammad. 2011. “Pendidikan Karakter Anak Bangsa”, Jakarta ; Baduose Media Jakarta.

Asmara, AS. 1994. “Pengantar Tsawuf”. PT. Raja Grafindo, Persada

__________ 1992. “Pengantar Studi Akhlak”, Jakarta: Rajawali Pers

Asnawi, al. 1378. ‘Thabaqotu al-Syafi’iyah”, Tahqiq Abdullah al-Jaburi, Baghdad : Matba’ah Isa al-Babi al-Halabi, Jilid VI.

Assegaf, Abd Rahman. 2005. “Studi Islam Kontekstual; Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah”, Yogyakarta: Gema Media.

Baidawi, Abdurrahman. 1924. “Madzahib Al-Islamiyah”, Beirut: Dar Al-‘Ilmi wa Al-Malayin.

Bagus, Lorens. 2002. “Kamus Filsafat”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Bertens, K. 2002.“Etika”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Daud, Anas Ismail Abu. 2004. “Dalil As-Sailin; Ensiklopedi Dakwah”, Malang: Al-Qayyim.

Dewantara, Ki Hajar Dewantara. 1996. “Bagian Pertama Pendidikan”, Yogyakarta: Taman Siswa

Direja, Ace Parta. 1999. “Al-Qur’an ; Mukjizat Karomah Maunah dan Hukum Evolusi Spiritual”, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa

Djamaluddin, 1988. “Kapita Selekta Pendidikan Islam”, Bandung : Pustaka Setia.

Dunya, Sulaiman. 1971. “Al-Haqiqah fi Al-Nazhar Al-Ghazal”i, Mesir : Dar al-Ma’rifah, cet, III.

_________ 1947. “Al-Jaqiqah fi Nazar Al-Ghazali”, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Arabiyah.

Farahidi, Abu Abdurrahman al-Khalil bin Ahmad al, Tt., “Kitabul ‘Ain”, Tahqiq; Dr. Mahdi al-Makhzumi dan Dr. Ibrahim as Samirai, maktabah al-Hilal, Juz IV.

Faris, Ibnu, “Maqayis al-Lughah”, Jilid 2.

Gazalba, Sidi. 2001. “Sistematika filsafat: Buku Keempat Pengantar Kepada Teori Nilai”, Jakarta: Bulan Bintang.

Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al. 1986. “Mizan alamal”, Taqdim, Sulaiman sulaim al-Bawwab, Beirut: Daarul Hikmah.

_____ 1988, “Kitab al-Arba’in Fi Usul al-Din”, Beirut : Dar al-Jil.

_____ 1991, “Ihya ‘Ulum al-Din”, Beirut: Dar al Jil.

_____ Ihya “Ulum al-Din”, terjemahan Ibnu Ibrahim Ba’adillah.

_____ Tt., “Al-Munqiz min Al-Dhala”, Tahqiq Jamil Shulaiba dan Kamil.

Iyyad, Beirut: Dar Al-Andalus Tt, “Ihya Ulum al-Din”. Bairut : Darul Fikr, juz III.

Singgih, Gunarsa. 1999. “Psikologi Perkembangan”, Jakarta : Gunung Mulia.

Hamid, Abdul. 1974. “Al-Munqiz min Al-Dhalal Li Hujjat Al-Islam AlGhazali ma a abbas fi At-Tasawuf wa Dirasat an Al-Imam Al-Ghazali”, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Haditsah.

Hamka, 1993. “Tasawuf, Perkembnagan dan pemurnian”, Pustaka Panjimas

Hasyim, Ahmad Umar. 2004. “Menjadi Muslim Kaffah ; Berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Nabi”, terjemah Joko Suryanto, Yogyakarta: Mitra Pustaka.

Hasyimi, Abdul Mun’im al. 2009. “Akhlak Rasul menurut Imam Bukhari dan Muslim”, Jakarta : Gema Insani.

Helmy, Masdar, “Akhlak Nabi Muhammad SAW,keluhuran dan kemuliaannya”,

Hitti, Philip K. 1970. “History of the Arabs”, London: The Machmillen Presc.

Husaini, Adian. 2011. “Pendidikan Islam, Memebentuk Manusia Berkarakter dan Beradab”, Jakarta: Komunitas Nuun.

Husaini, Adian,et, all. 2013. “Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam”, Jakarta: Gema Insani.

Jawad, Musthafa, “Ashr Al-Ghazali” dalam Muhrajan Al-Ghazali bi

Dimasyq “Abu Hamid Al-Ghazali fi zikr Al-Mu’awiyat l-Tasi’at li Miladihi”, Kairo: Al-Majlis Al-A’la li ri’ayat Al-Funun wa Al-Adab wa Al-Ulum Al-Ijtima’iyah, 1962.

Jurjani, Ali bin Muhammad bin Ali al, Tt, “At-Tarifat”, tahqiq; Ibrahim albayari, Bairut : Darul Kitab al-Arabi, Juz I.

Khaldun, Ibnu. 2001. “Mukaddimah”, terjemahan masturi Lc, dkk, Jakarta : Pustaka al-Kautsar.

Lickona, Thomas. 2012. “Educating For Character”, trj. Juma Abdu Wamanguo, Mendidik untuk membentuk Karakter, Jakarta, Bumi Aksara.

Lubis, H. M. Arief. 1965. “Imam Al-Ghazali dan Folosof Barat”, Cet. II, Jakarta: Bulan Bintang.

Ma’arif, Ahmad Syafi’I. 1997. “Islam Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Ummat”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Maftuhah, Anna. 2005. dalam Tesis “Konsep Akhlak Ibnu Miskawaih” Pasca Sarjana Program Magister Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor.

Mahjuddin. 2010. “Akhlak Tasawuf II, Pencarian Ma’rifah bagi Sufi Klasik dan Penemuan Kebahagiaan Batin bagi Sufi Kontemporer”, Jakarta: Kalam Mulia.

Mahmud, Abdul Halim, “Qadhiyah al-Tashauf al-Munqidz min al-Dhalal”, Kairo: Dar al-Ma’rifah,

Majid, Abdul al-Aziz Abdul al, Tt. “Al-Tarbiyyah wa-Turuq Al-Tadris”, juz I, Dar al-Ma’arif. Qairo.

Mishri, Muhammad bin Mukarram bin Manzur al-Afriqi al, “Lisanul ‘Arabi”, Bairut : Daru Shadir, cet. I, Juz 10.

Miskawaih, Ibn. 1398. “Tahdzib al-Akhlaq”, tahqiq, syekh Hasan Tamir, Bairut, Dar Maktabat al-Hayat.

Mubarak, Zaki. 1924. “Al-Akhlak ‘inda Al-Ghazali”, Kairo: Darul Kitab Al‘Arabi .

Mubarak, Zaki. 1988. “Al-Akhlak ‘Inda Ghazali”, cet, I, 1408 H/1988 M. Beirut: Daarul Jil.

Muhammad, Herry, dkk. 2006. “Tokoh-tokoh Islam Abad 20 yang berpengaruh”, Jakarta : Gema Insani.

Munawwir, Achmad Warson. 1997. “Al-Munawwir”, Yogyakarta : Pustaka Progresif.

Muslich, Mansur. 2011. “Pendidikan Krakter : menjawab Tantangan Krisis Multidimensional”, Jakarta; PT Bumi Aksar.

Musthofa, 1997. “Filsafat Islam”. Pustaka Setia, Bandung : Mizan

Nadwy, Abu Al-Hasan Al. 1969. “Rizal Al-Fikry wa Al-Dakwah fi Al-Islamiyah”, Kuwait: Dar Al-Qalam.

Nata, Abuddin. 2012. “Akhlak Tasawuf”, Jakarta: Raja Wali Pers.

_____ 2001. “Pemikiran Para tokoh Pendidikan Islam”, Jakarta: Rajawali Pers.

Natsir, Mohammad. 2006. “Fiqhud Da’wah”, Media Dakwah, Jakarta, 2006, cet, XII.

Poerwadarminta, W.J.S. 1991. “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, Jakarta:,Balai Pustaka.

Rajab, Mansur Ali. 1961. “Taammulat, Fi-Falsafah al-Akhlaq”, al-Injiliwi al-Misriyah, Qairo.

Ridajuddin FN. 2008. “Kehidupan Sufistik Versi Al-Ghazali, dan responnya terhadap dinamika perkembangan Tasawuf”, Jakarta : LPSI Jakarta

Samarqandi, Abullaits al. 2011. “Mutiara Hadit, Tanbihul Ghafilin;Peringatan Bagi yang Lupa”, alih bahasa, Salim Bahreisy, Surabaya : Bina Ilmu, hlm. 834.

Sauri, Sofyan Sauri. 2011. “Filsafat dan Teosofat Akhlak”, Bandung : Rizqi Press.

Selamat, Kasmuri, dan Ihsan Sanusi, “Akhlak Tasawuf, Upaya Meraih Kehalusan Budi dan Kedekatan Ilahi”, Kalam Mulia, Jakarta.

Shihab, M. Quraish. 2010. “Tafsir al-Mishbah”, Jakarta : Lentera Hati.

Sholeh, Q., dan A. Ahmad Dahlan. 2000. “Asbabunnuzul;, Latar Belakang turunnya Ayat-ayat al-Qur’an”, Bandung, Diponogoro.

Siraj, Fuad Mahbub. 2012. “Al-Ghazali ; Pembela sejati Kemurnian Islam”, Jakarta: Dian Rakyat.

Sulaiman, Fathiyah Hasan, 1986, “Konsep Pendidikan Al-Ghazali”, Alih bahasa Ahmad Hakim dan M. Imam Aziz. Jakarta : P3M.

Sutrisno, 2011. “Pembaharuan dan Pengembangan Pendidikan Islam, membentuk insan kamil yang sukses dan berkualitas”, Yogyakarta: Fadilatama.

Suyuti, Jalaluddin al, Tt. “Al-jami’u Al-Saghir Fi-alhadith Al-Basyir Al-Nadhir”, juz I, Beirut: Dar al-Fikr.

Syafri, Ulil Amri. 2012. “Pendidikan Krakter Berbasis al-Qur’an”, Jakarta : Rajawali Pers.

Syaifuddin, Fuad. 2011. “Bunga Rampai Pribahasa Arab”, Cet. I, Jakarta : Rene Asia Publika.

Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pembiaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka; Jakarta, 1994.

Zar, Sirajuddin. 2009. “Filsafat Islam; Filosof dan Filsafatnya”, Jakarta: Rajawali Pers.

Zubair, Achmad Charis,1980, Kuliah Etika, cet II, Jakarta: Rajawali Pers. http://blog.dianmas.com/2013/03/pengertian-pendidikan-karakter- menurut-para-ahli.html. Pada Hari Sabtu, 28, September, 2013, Pukul 21:40 http://edukasi.kompasiana.com/2013/04/22/kurikulum-2013-dari-sisi-

pandang-uu-no20-th-2003-tentang-sisdiknas-553630.html dilihat pada hari ahad tgl 8 bulan pkl 21 ; 30 2013 http://www.oaseimani.com/konsep-akhlak-perspektif-Al-Ghazali.html diambil pada sabtu, 26 oktober 2013 pukul 10:10 WIB https://www.facebook.com/KomunikasiAntarGuruIndonesia/posts/101512

lihat juga Yasmadi,M.A, Modernisasi Pesantren, hlm, 3 di Lihat Pada hari ahad tgl 8 bln sept 2013.
DOI: http://dx.doi.org/10.30868/ei.v7i01.212

Article Metrics

Abstract views : 0 | views : 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Editorial Address:
Jl. Raya Dramaga KM. 7
Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat
Kota Bogor
Telp: 0251-8625187
HP: 0812 2220 2006
email: lppm@staialhidayahbogor.ac.id

 

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.