Ghummiah, S. M. (2023). QIRA’AH MUBADALAH SEBAGAI DIALEKTIKA PENAFSIRAN AYAT-AYAT NUSYŪZ DI ERA KONTEMPORER. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, 8(02). https://doi.org/10.30868/at.v8i02.5321