[1]
Ishlahiyah, T. and Hasyim, M.F. 2023. MENJAGA KEARIFAN LOKAL, MENGURANGI RADIKALISME: PERAN STRATEGIS TAFSIR DALAM KONTEKS INDONESIA. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. 8, 02 (Nov. 2023). DOI:https://doi.org/10.30868/at.v8i02.5341.