IMPLEMENTASI TADABBUR AL-QUR’AN DI KECAMATAN JONGGOL (Studi Analisis Program PKM STIQ Ar-Rahman Tahun 2021-2022)

Nofa Nur rahmah Susilawati, Dede Permana, Hidayati Hidayati, Vina Qurrotu Ayun

Abstract


Al-Qur’an sebagai pedoman hidup menjadikannya bukan hanya sebagai kitab biasa. Oleh karena itu, berbagai macam bentuk pengkajian dan metode interaksi berkembang guna memahami Al-Qur’an untuk kemudian diimplementasikan di kehidupan dalam membangun peradaban dunia dengan penuh kemantapan, keyakinan, dan kesungguhan dalam pelaksanaannya, sehingga dibutuhkan ber-Qur’an yang fungsional. Salah satu cara berinteraksi dengan Al-Qur’an adalah dengan bertadabbur, kemudian diimplementasikan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan jenis studi kasus (case study). Pengumpulan data berkenaan dengan kondisi masyarakat kecamatan Jonggol yang meliputi 14 Desa diobservasi secara statistik. Data tersebut berupa: 1) pendataan perangkat keagamaan, 2) pendatan kemampuan bacaan Al-Qur’an. Selanjutnya data ini dikumpulkan dan dianalisis untuk kemudian dideskripsikan guna menentukan program implementasi tadabbur Al-Qur’an yang akan dilaksanakan. Hasil observaasi awal menunjukkan perangkat keagamaan masih banyak diperlukan. Selain itu, kurang lebih 52% masyarakat belum bisa membaca Al-Qur’an. Dari data tersebut maka implementasi Tadabbur Al-Qur’an di Kecamatan Jonggol dilaksanakan dalam beberapa program antara lain : 1) Khataman Al-Qur’an, 2) Wakaf Al-Qur’an, 3) efektifitas TPQ, 4) berantas buta huruf Al-Qur’an, 5) bermasyarakat dengan Al-Qur’an. Selain itu, efektifitas dari implemntasi dapat digambarkan dengan adanya jalinan kerjasama antara STIQ Ar-Rahman dengan aparat pemerintahan, organisasi masjid melalui DMI, maupun kepada beberapa anggota legislatif untuk bersama membangun Kecamatan Jonggol bebas buta baca tulis Al-Qur’an dan bersama memecahkan problem keumatan melalui pendekatan Tadabbur Al-Qur’an. 


Keywords


Implementasi, Tadabbur Al-Qur’an, STIQ Ar-Rahman

Full Text:

PDF

References


Aisyah, Abu (t th). Perspektif Al-Qur’an tentang Konsep Al-Tadabbur dalam Jurnal Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Diakses dari http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id tgl 24 Nov 22 pkl. 21.00

Al-Syeikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. (2003). Tafsir Ibnu Katsir (Jilid 4). Bogor: Pustaka Imam Syafi‟i

Budi, Suhartawan. (2022). Konsep Tadabbur Al-Qur’an perspektif KH.Bachtiar Nasir. Tafakkur: JurnalIlmu Al-Qur’an dan Tafsir Vol. 3.No. 01

Hamka. (1984). Tafsir Al-Azhar. Singapura: Pustaka Nasional

Hamzah, Amir. (2019). Perspektif Al-Qur’an Tentang Tadabbur, Jurnal Al-Mubarak Volume 1 Nomor 2.

Jaafar Noornajihan, Nuraini Ilyas. (2020). Tadabbur Al-Quran Dan Implikasinya Terhadap kesejahteraan fikiran serta emosi dalam situasi perintah kawalan pergerakan. Dalam 3rd international seminar on islam and science 2020 covid-19: implication, impact and solution

date: 15 october 2020. Https://oarep.usim.edu.my/jspui/

Miskawih, Ibnu. (1985). Tahdzib al Akhlak. Daar al Kutub al Ilmiyyah,.

Muhammad, Al-Ghazali Syaikh. (1996). Berdialog Dengan Al-Qur’an: Memahami Pesan Kitab Suci Dalam Kehidupan Masa Kini. Bandung: Penerbit Mizan

Munawwir, Ahmad Warson. (1997). Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Progressif.

Naquib, Al-Attas Syed Muhammad. (2010). Islam dan Sekularisme, cetakan Bahasa Indonesia. Bandung : PIMPIN

Nasir, Bachtiar. (2016). Tadabbur Al-Qur’an: Panduan Hidup Bersama Al-Qur’an Jilid 1. Jakarta: Gema Insani.

____________. (2016). Al-Qur’an: Tadabbur dan Praktiknya. Jakarta: AQL Pustaka

Nasir, Omar Mohd. 2005. Akhlak dan Konseling Islam. PRIN-AD SDN BHD : Kuala Lumpur.

Prapto Dini A.P, H.Fuad Nashori, Rumiani. (2015). Terapi Tadabbur Al-Qur’an untuk Mengurangi Kecemasan Menghadapi Persalinan Pertama. Jurnal Intervensi Psikologi. Vol. 7 No. 2

Qayyim, Al-Jaujiyyah Ibnul. (2000). Madaariju As-Saalikin Manaazilu Iyyaaka Na’budu wa iyyaaka Nasta’iinu. Juz 1. Cetakan ketiga. Jakarta : Al-kautsar.

Shihab, M Quraish. (2002). Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an. Jakarta: Lentera Hati.

Yuliani, Feni, dkk. (2019). Pengaruh Kebiasaan Tadabbur Al-Qur’an Terhadap Kecerdasan Spiritual Anggota Komunitas Tadabbur Al-Qur’an. Jurnal Psikologi Islam, Vol 6 No.2. diakses pada http://jpi.api-himppsi.org/


DOI: http://dx.doi.org/10.30868/khidmatul.v3i02.3909 <

Article metrics

Abstract views : 0 | views : 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Nofa Nur rahmah Susilawati, Dede Permana, Hidayati Hidayati, Vina Qurrotu Ayun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.