PEMBERDAYAAN GENERASI MUDA MELALUI PENDIDIKAN AKHLAK, DAN PENGAJARAN AL-QURAN DI DESA SUKAJADI, KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR

Solahudin Solahudin, Wartono Wartono, Izzul Hadi, Hamdan Setiawan

Abstract


Akhlak sering didefinisikan sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn Miskawaih. Akhlak seseorang bisanya akan muncul seiring dengan membiasakan diri untuk melakukan hal tersebut. Akhlak atau karakter manusia terbagi menjadi akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Lambat-laun salah satunya akan menjadi pribadi seseorang sesuai dengan teman dan lingkungan pergaulannya. Seorang pemuda yang selalu membiasakan berkahlak baik pada akhirnya dia akan memiliki kebaikan akhlak, begitu juga Ketika ia terbiasa dengan akhlak buruk pada akhirnya ia akan memiliki keburukan akhlak. Para pemuda yang ada di Desa Sukajadi sebagaimana yang ada di desa-desa lainnya, di antara mereka ada yang memiliki akhlak yang baik dan di antara mereka ada juga yang memiliki akhlak yang buruk. Agar akhlak yang baik tetap menjadi dominan di daerah ini maka harus ada Pendidikan akhlak kepada para pemuda terutama dengan mendekatkan mereka kepada Al-Qur`an, sebab di dalam Al-Qur`an terdapat ajaran akhlak mulia

Keywords


akhlak mulia; pemuda; pengajaran; Al-Qur`an

Full Text:

PDF

References


Nurhayati. (2014). Akhlak Dan Hubungannya Dengan Aqidah Dalam Islam. Jurnal Mudarrisuna, 4(2).

Daruzah Muhammad ‘Izat. (1383 H). Al-Tafsir Al-Hadith. Dar Ihya Al-Kutb Al-‘Arabiyyah, Lihat Al-Maktabah al-Shamilah.

Ibrahim Bafadhol. (2017). Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Islam. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 06 (12).

Abu Abdillah Ahmad ibn Hambal. (2001). Musnad Al-Imam ahmad ibn Hambal. Muassasah Al-Risalah.

Syarifah Habibah. (2015). Akhlak dan Etika dalam Islam. Jurnal Pesona Dasar Universitas Syiah Kuala, 1(4).

Muhsinah Ibrahim. (2013). Dakwah ditinjau menurut konsep Pendidikan Islam dan Teori Barat, Jurnal Mudarrisuna, 3(2).

Rukhaini Fitri Rahmawati. (2016). Kaderisasi Dakwah Melalui Lembaga Pendidikan Islam. Jurnal Manajemen Dakwah, 1(1).

Awaludin Pimay dan Fania Mutiara Savitri. (2021). Dinamika Dakwah Islam di Era Modern. Jurnal Ilmu Dawkwah, 41(1).

Muzakkir, (2015), Generasi Muda Dan Tantangan Abad Modern Serta Tanggung Jawab Pembinaannya, Jurnal At-Ta`dib, 8(2).

Syaikh Khalid bin Ahmad Az-Zahrani. (2013). Keutamaan Dakwah Kepada Allah subhanahu wa ta’ala, Lihat https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single2/id_Keutamann_Dakwah_Kepada_Allah_subhanahuwataala.pdf.


DOI: http://dx.doi.org/10.30868/khidmatul.v2i02.2074 <

Article metrics

Abstract views : 0 | views : 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Solahudin Solahudin, Wartono Wartono, Izzul Hadi, Hamdan Setiawan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.