ANALISIS FATWA MUI MENGENAI HARAM ROKOK DALAM PISAU SHÁDZ AD-DZÁRIYÁT FIKIH MELALUI TAFSIR IBNU KATSIR: Studi Komparasi Terhadap Komisi Fatwa se-Indonesia Ketiga Tahun 2009

Nurul Huda Prasetiya

Abstract


Latar belakang masalah penelitian ini adalah bahwa fatwa yang dianggap sebagai produk ijtima’ para ulama belum dimaknai sebagai produk ijtihad sehingga masyarakat masih menganggapnya sebagai produk Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan pustaka atau studi pustaka. Objek penelitian ini adalah menguraikan tentang Pisau analisis shadz al-dzáriyát fikih dalam memandang fatwa MUI ke-3 tahun 2009 tentang haram rokok melalui tadabbur tafsir Ibnu Katsir dan Studi komparasi antara shadz al-dzáriyát fikih dan fatwa MUI Ke-3 tahun 2009 tentang haram rokok melalui tadabbur tafsir Ibnu Katsir. Kesimpulan jurnal penelitian ini bahwa menurut kalangan mengharamkan karena bertentangan dengan surat al-Baqarah 195 dan surat al-A’raf 157, serta surat al-Maidah ayat 90-91, surat al-Baqarah 219 sebab bertentangan juga dengan shad al-Dzariyát sebagaimana hukum fikih terutama juga hal tersebut dikaitkan dalam tafsir ibnu katsir sendiri bahwa membelajakan yang baik dan benar merupakan jihad di jalan Allah swt sementara merokok bukanlah jalan yang baik dan benar sebab dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa merokok dapat merusak kesehatan. Kemudian Studi komparasi antara shadz al-dzáriyát fikih dan fatwa MUI Ke-3 tahun 2009 tentang haram rokok melalui tadabbur tafsir Ibnu Katsir Kalangan ulama di dewan fatwa produk ijtihanya berdasarkan pada surat al-Baqarah 195 dan surat al-A’raf 157, serta surat al-Maidah ayat 90-91, surat al-Baqarah 219 juga mengharamkan demikian.

References


Abdullah, Zaki Duddy Roesmara Donna dan Dinda Aisyah Najmi. (2019). Measuring Amil Happiness Using Psychological Approach: Evidence From Yogyakarta, Indonesia. International Journal of Zakat. 4.(2).

Ferizal, Indis. (1011). Pengelolaan Zakat di Banda Aceh (Implementasi Terhadap Qanun No.10 tahun 2007 tentang Baitul Mal). Tesis: IAIN SU-Medan.

Hudayati, Ataina dan Ahmad Tohirin. (2019). A Maqásid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution. International Journal of Zakat, 4(2).

Sumber dari Buku

Ali Hasan, M. (2008). Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia Jakarta: Kencana.

Al-Khin, Mustafa. (1997). Al-Fiqh Al-manhaji ‘Ala Madzháhibi Imam asy-Syafi’I penerjemah, Anshari Umar. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.

Bakr al-Jazairi, Abu. (2000). Ensiklopedi Muslim. Jakarta: Dárul Faláh.

Daud Ali. Muhammad. (1988). Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press.

Daud Sulaiman, Abi, As-Sijistani. (t.t.). Sunan Abu Daud. Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif.

Departemen Agama Republik Indonesia. (1995). Alquran dan Terjemahnya. Semarang: Toha Putra.

Fu’ad Abdul Haq, Muhammad. (t.t.). Al-Lu’lu’ wal Marján. Beirut: Dárul Al-Fikri.

Hamka. (1989). Tafsir Al-Azhar. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Haris Romdhoni, Abdul. (2017). Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 03(01).

Hasbie Ash-Shiddiqy, TM. (2006). Pedoman Zakat. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, Muhammad. (1422 H.). Al-Jámi’ Musnád Ash-Sahiḥ Al-Mukhtasir Min Rasulilláh. Beirut: Dár at-Tuq.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2012). Alquran dan Terjemahnya. Semarang: PT Karya Toha Putra.

Mahfudh, Sahal. (1994). Nuansa Fiqh Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Musthafa Al-Farran, Ahmad. (2008). Tafsir Imam Syafi’I jilid II. Jakarta: Almahira.

Mughniyah Al-Jwad, Muhammad. (2006). Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzháhib Al-Khamsah. Jakarta: Lentera.

Muhammad Daud Ali. (1988). Sistem Ekonomi Islami; Zakat dan Wakaf. Jakarta: UI Press.

Pratomo, Imam. (2014). Sistem Pengelolaan Zakat Mal di Dompet Dhuafa Waspada Sumut dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Zakat No.23 tahun 2011. Tesis: UIN SU Medan.

Quraish Shihab,M. (2013). Membumikan Alquran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan.

Quraish Shihab. (2002). M,Tafsir Al-Misbah (Pesan,Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol.5). Jakarta: Lentera Hati.

Quraish Shihab, M. (2991). Lentera Hati Vol. II. Ciputat: Mizan.

Sayyid Sabiq. (2011). Fiqh Zakat Kontemporer, penterjemah Ahmad Shiddiq Thabrani, dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara.

T.M.Hasbi Ash-Shidqiy. (1991). Fiqh Islam. Jakarta: Bulan Bintang.

Zainal Arifin Zakaria. (2018). Tafsir Inspirasi Cet.VI. Medan: Duta Azhar.


DOI: http://dx.doi.org/10.30868/at.v5i01.828 <

Article metrics

Abstract views : 0 | views : 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Jl. Raya Dramaga KM. 7

Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat

Kota Bogor

Telp: 0251-8625187
HP: 0812 2220 2006
email: lppm@staialhidayahbogor.ac.id

 

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.