TAFSIR SAHABAT NABI: ANTARA DIRAYAH DAN RIWAYAH

Syaeful Rokim

Abstract


Penelitian ini membahas tentang penafsiran para sahabat nabi ra terhadap ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Hal ini menjadi suatu yang urgen dikarenakan mereka merupakan generasi pertama dalam Islam dan melalui merekalah Al-Quran dan perkembangan tafsirnya tersebar ke generasi-generasi berikutnya. Pada penelitian ini, penulis berusaha mengkategorikan tafsir yang dilakukan oleh sahabat Nabi ra. Sehingga jelas kedudukannya antara tafsir bil mathur/riwayah dengan tafsir bil-rayi/dirayah. Penelitian ini menggunakan metode perpustakaan dan dilakukan secara pendekatan kualitatif. Adapun kesimpulan hasil penelitiannya adalah penafsiran sahabat yang berkaitan dengan asbab nuzul ayat dan berita tentang perkara gaib termasuk dalam kategori tafsir bil-matsur/riwayah. Sedangkan penafsira sahabat terhadap Al-Quran dengan menggunakan rujukan bahasa Arab dan ijtihad dari pemahaman mereka termasuk dalam kategori tafsir bil-rayi/dirayah.


References


Abbas, F.H. (2005). Al-Tafsir: Asasiatuh wa Ittijahatuh. Oman: Maktabah Dandis.

Al-Asqalani, A.A.H. (2006). Nukhbah Al-Fikr: Fi Mustalah ahli Al-Atsar. Beirut: Dar Ibnu Hazm.

Al-Dzahabi, M.H. (2000). Al-Tafsir wa Al-Mufassirun. Kairo: Maktabah Wahbah.

Al-Dzahabi, M.A. (t.t.). Syiar Alam Al-Nubala. Beirut: Bait al-Afkar al-Dawliyah.

Ahmad Amin dkk di Lajnah Talif wa Al-Tarjamah. (t.t.). Fajr Al-Islam. Kairo: al-Itimad.

Ibrahim bin Musa Al-Lakhami Al-Syatibi. (2004). Al-Muwafaqat fi Usul Al-Syariah. Beirut: Dar al-Marifat.

Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Suyyuti. (1426 H). Al-Itqan Fii Uluum Al-Quran. Madinah Munawarah: Majma Malik Fadh.

Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Fadail Al-Quran wa Maalimuh wa Adabuh.

Musaid Sulaiman Al-Tayyar. (1993). Fusul fi Usul Al-Tafsir. Riyadh: Dar al-Nasyr al-Dawli.

Muhammad bin Jarir Al-Tabari. (2001). Tafsir Al-Tobari: Jami Al-Bayan an Tawil Ay Al-Quran. Kairo: Dar Hijr.

Muhammad Abdu Al-Rauf Al-Munawi. (1356). Faidh Al-Qadir: Syarh Al-Jami Al-Shaghir. Kairo: Maktabah Al-Tijariyah, jilid 3.

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori. (1999 M/1419 H). Sahih Al-Bukhari. Riyadh: Dar Al-Salam lin-Nasyr wa Al-Tauzi.

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. (2001). Musnad Ahmad bin Hanbal. Beirut: Muassasah Al-Risaalah. 3/387 no. 14623.

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori. (1999 M/1419 H). Sahih Al-Bukhari. Riyadh: Dar Al-Salam lin-Nasyr wa Al-Tauzi. no 4495.

Muslim Al-Hajjaj Al-Qushairi Al-Nisaburi. (1998). Sahih Muslim. Riyadh: Bait Al-Afkar Al-Dawliyah. No 3140.

Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi. (2003). Al-Jami li-Ahkaam Al-Quran. Riyadh: Daar Aalam al-Kutub.

Abul Fida, Ismail bin Umar bin Kathir. (1999). Tafsir Al-Quran Al-Azim. Beirut: Dar al-Tayyibah.


DOI: http://dx.doi.org/10.30868/at.v5i01.819 <

Article metrics

Abstract views : 0 | views : 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Jl. Raya Dramaga KM. 7

Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat

Kota Bogor

Telp: 0251-8625187
HP: 0812 2220 2006
email: lppm@staialhidayahbogor.ac.id

 

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.