DIALEKTIKA RASULULLAH TERHADAP AL-QUR`AN

Ade Wahidin

Abstract


Al-Qur’an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk seluruh manusia merupakan anugerah terindah dan salah satu manifestasi kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya. Manusia bukan hanya diperintahkan untuk membacanya, tetapi juga diperintahkan untuk memahaminya. Seseorang dapat memahami Al-Quran dengan baik dan benar, salah satunya dengan merujuk kepada sumber tafsir yang otoritatif. Sumber tafsir terbaik yang paling otoritattif setelah Al-Qur’an adalah al-Sunnah. Yaitu menafsirkan ayat Al-Qur’an dengan hadits-hadits Nabi Muhammad. Hal ini disebabkan Nabi memiliki kedudukan paling tinggi sebagai penyampai risalah Allah dan penafsir ayat-ayat- Nya


Full Text:

PDF

References


Al-Qur’ân al-Karîm dan terjemahannya.

al-Ahdal, A. a.-Ḥ.-L.-S. (2006). Aḍwā ‘Alā al-Tsaqāfah al-Islāmiyah. Sana‟a: Dar al-Quds.

al-Āmilī, A. J.-Ṭ. (2000). Jāmi’ al-Bayān Fī Ta`wīl Al-Qur`ān. Taḥqīq: Ahmad Muhammmad Syakir, Muassasah al-Risalah.

al-Asqalânî, A. i. (2000). Fath al-Bârî Syarh Shahîh al- Bukhârî. Riyadh: Dâr al-Salâm.

al-Bātilī, K. i.-A. (1432 H/ 2013 M). al-Tafsīr al-Nabawī: Muqaddimah Ta`ṣīliyyah Ma’ Dirāsah Ḥadītsiyah Li Aḥādīts al-Tafsīr al-Nabawī al-Ṣarīḥ. Riyadh: Dar Kunuz Isybilia.

al-Dimashqī, A. a.-F.-Q.-B. (1999). Tafsīr Al-Qur`ān al-‘Aẓīm. Taḥqīq: Sāmī ibn Muḥammad Salāmah, Dār al-Ṭaibah.

Al-Dzahabi, M. H. (1976). at-Tafsir wa al-Mufassirun. Kairo: Sar al-Kutub al-Arabi.

al-Dzahabī, M. Ḥ. (2003). al-Tafsīr Wa al-Mufassirūn. Kairo: Maktabah Wahbah.

al-Ḥarrānī, A. i.-Ḥ. (2005). Majmū’ al-Fatāwā. Taḥqīq: Anwār al-Bāz, Dar al-Wafa.

al-Jauziyah, M. i. (2004). Miftāh Dār al-Sa’ādah wa Mansyūr Wilāyah Ahl al-‘Ilm wa al-Irādah. Riyadh: Dâr Ibn Affân.

al-Khail, S. i. (2010). Maṣādir al-Dīn al-Islāmī: Wa Abraz Maḥāsinah Wa Mazāyāh. Riyadh: Dār al-Āṣimah.

al-Qaththan, M. K. (1992). Mabāhits Fī Ulūm Al-Qur’ān. Riyadh : al-Maktabah al-Ma’arif.

al-Rāzī, M. i.-Q. (1995). Mukhtār al-Ṣiḥḥāḥ. Taḥqīq: Maḥmūd Khāṭir. Beirut: Maktabah Libanon.

al-Sabt, K. (2013). Kaidah Tafsir Terkait Dengan Metode Tafsir: Terjemahan dari Buku Qawaid al-Tafsir Jam’an Wa Dirasatan. Terj. Ahmad Thib Raya. Tangerang: Yayasan Lentera Hati.

al-Shaibānī, A. A. (2001). Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal. Tahqiq: Syu‟aib al-Arnauth, Muassasah al-Risalah.

al-Ṭayyār, M. i. (2001). Syarḥ Muqaddimah Fī Uṣūl al-Tafsīr Li Ibn Taimiyah. Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi.

al-Tirmidzī, A. Ī. (1998). Sunan al-Tirmidzī. Taḥqīq: Basyār Awād Ma‟rūf, Dar al-Gharb al-Islami.

al-Yamanī, M. i.-S. (1414 H). Fath al-Qadīr. Dar Ibn Katsir: Beirut.

Eldasi, T. I. (n.d.). Ahlusunnah Waljamaah Metode Beragama Para Salaful Ummah. Bogor: Pustaka al-Faruq, Tanpa Tahun.

M. Toha Anggoro, e. a. (2007). Metode Penelitian. Jakarta: Universitas Terbuka.

Thahan, M. (2013.). Ilmu Hadits Praktis. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Ulama‟i, A. H. (2002). Normativitas dan Historisitas Hadis: Sebuah Telaah Tafsir Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam Terhadap Kosa Kata Al-Qur`an. Semarang: CV. Bima Sejati bekerja sama dengan IAIN Walisongo Press Semarang.

al-Musnid, Muhammad ibn Abd al-Azīz. Tafsīr Al-Qur’ān bi al-Sunnah, http://www.aloglaa.com/index.php?section=article&SubjectID=291, Senin, 20 November 2017 pukul 14.39 WIB.
DOI: http://dx.doi.org/10.30868/at.v3i02.316 <

Article metrics

Abstract views : 0 | views : 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Jl. Raya Dramaga KM. 7

Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat

Kota Bogor

Telp: 0251-8625187
HP: 0812 2220 2006
email: lppm@staialhidayahbogor.ac.id

 

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.