Huruf Muqatta’ah dalam Al-Qur’an Perspektif Bediuzzaman Said Nursi

Akbar Umar

Abstract


Penelitian ini berfokus pada huruf muqatta’ah dalam al-Qur’an dalam pandangan Badiuzzaman Said Nursi. Adapun jenis penelitian ini adalah kajian pustaka dan menggunakan analisis isi (content analysis). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana esensi huruf muqattah menurut Said Nursi? Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa huruf muqattaah menurut Said Nursi memiliki beragam nilai kemukjizatan, merupakan sumpah di awal surah dan memiliki keterkaitan terhadap ayat sesudahnya serta memiliki relasi yang kuat terhadap partikel atom yang terdapat di udara sebagai aset akhirat yang terus tumbuh tanpa terikat oleh waktu.

 


Keywords


Huruf, Muqatta’ah, al-Qur’an, Badiuzzaman Said Nursi.

References


Abu al-Fada’, Ismail Haqqi bin Mushthafa al-Istanbuli al-Hanafi al-Khalwati al-Maula. (t.th). Ruh al-Bayan, Beirut: Dar al-Fikr.

Amin, Edi. “Konsep Komunitas dalam Pemikiran dan Dakwah Said Nursi”, Jurnal Komunikasi Islam Vol. 5, no. 1 (Juni, 2015)

Amir, Abdul Muiz dan Fahmi Gunawan, “Diskursus Penafsiran Ayat al-Huruf al-Muqatta’ah: Studi Analisis Tekstual dan Kontekstual” Miqot Vol. 43, no. 1 (Januari-Juni 2019). 21-39.

al-Andalusi, Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf bin ‘Ali bin Yusuf bin Hayyan Atsir al-Din. (1420 H). al-Bahr al-Muhith fi al-Tafsir, Beirut: Dar al-Fikr.

Drajat, Amroeni. (2017). Ulumul Qur’an: Penagantar Ilmu-Ilmu al-Qur’an, Jakarta: Kencana.

Faiz, Muhammad dan Ibnor Azli Ibrahim,”Unsur Sufisme dalam Konsep Pendidikan Said Nursi”, Nizham Vol. 4, no. 2 (Juli-Desember 2015). 1-16.

Gusmian, Islah. (2003). Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi, Jakarta Selatan: Teraju.

H. Anshari. (2016). Ulumul Qur’an: Kaidah-kaidah memahami Firman Tuhan, cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers.

Habibullah, Ilham dan Indri Wesdiarti Anggraini, “al-Isyarat al-Kauniyah fi al-Huruf al-Muqattaah Awaili al-Suwar ‘Inda Thanthawi Jauhari”, Studia Quranika: Jurnal Studi al-Qur’an Vol. 2, no. 1 (Juli 2017). 40-54.

Hamka, Tafsir al-Azhar. (2015) Jakarta: Gema Insani.

al-Husaini, Muhamad Rasyid bin Ali Ridha bin Muhammad Syamsuddin bin Muhammad Bahauddin bin Manlan ‘Ali al-Khalifah al-Qalamuni. (1990). Tafsir al-Qur’an al-Hakim (Tafsir al-Manar), Mishr: al-Hayah al-Mishriyyah al-‘Ammah li al-Kitab.

Ilyas, Ilham. “Makna al-Huruf al-Muqatta’ah Dalam al-Qur’an”, Diwan: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab Vol. 5, no. 2 (2019). 193-206.

Khithab, Iyas Muhammad Harb Ali. (2011). al-Qaul al-Mu’tabar fi Bayan al-I’jaz li al-Huruf al-Muaqaththa’ah, al-Khurthum: Mathabi’ Brintk li-al-Thiba’ah wa al-Taghlif.

al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr al-Suyuthi. (t.th). Tafsir al-Jalalain, al-Qahirah: Dar al-Hadits.

Nasir, M. Iqbal, dkk. “Metodologi Penafsiran Said Nursi Dalam Kitab Isyarat al-I’jaz fi Mazhan al-Ijaz” Jurnal Diskursus islam Vol. 6, no, 2 (Agustus 2018). 281-301.

Nursi, Badiuzzaman Said. (2011). al-Lama’at, terj. Ihsan Qasim al-Salihi, al-Qahirah: Syirkah Sozler li al-Nasyr.

Nursi, Badiuzzaman Said. (2016). Risalah Ana dan Thabiah: Mengenal Ego, Menyangkal Filsafat Naturalisme diterj, Fauzi Faisal Bahreisy, Tanggerang Selatan: Risalah Nur Press.

Nursi, Baiduzzaman Said. (2011). Isyarat al-I’jaz fi Madzan al-Ijaz, Cet. 6, al-Qahirah: Syirkah Sozler li al-Nasyr.

Nursi, Said (2003). Sinar yang Mengungkap Sang Cahaya, terj. Sugeng Haryanto, Mukidi, Moh Rudi Atmoko, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

al-Suyuthi, Jalal al-Din. (2008). al-Itqan fi ‘Ulum al-Quran, Beirut: Muassasah al-Risalah Nasyirun.

Syauqi, Muhammad Labib. “Mengenal Risalah Nur Karya Said Nursi dan Metodologi Penafsirannya” Maghza Vol 2, no 1 (Januari-Juni 2017). 109-124.

al-Syinqithi, Muhammad al-Amin bin Muhammad al-Mukhtar bin Abd al-Qadir al-Jukni. (1995). Adhwa’ al-Bayan fi Idhah al-Qur’an bi al-Qur’an, Beirut: Dar al-Fikr li al-Thiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’.

al-Zarkasyi, Abu Abdillah Badruddin Muhammad bin Abdillah bin Bahadir. (1957). al-Burhan fi ‘Ulum al-Qur’an, t.p: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah ‘Isa al-Bab al-Halabi wa Syurakaih.

al-Zuhaili, Wahbah bin Mushthafa. (1418 H). Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj, Cet. 2, Damasyq: Dar al-Fikr al-Mu’ashir.


DOI: http://dx.doi.org/10.30868/at.v6i01.1394 <

Article metrics

Abstract views : 0 | views : 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Jl. Raya Dramaga KM. 7

Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat

Kota Bogor

Telp: 0251-8625187
HP: 0812 2220 2006
email: admin@staiabogor.ac.id

 

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.