KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM (BAITUL MAAL SEBAGAI BASIS PERTAMA DALAM PENDAPATAN ISLAM)

Sulaeman Jajuli

Abstract


Al-Daulah al-Islâmiyyah pertama kali dibentuk setelah Rasulullah
hijrah dari
Makkah ke al-Madinah al-Munawarah dan menetapnya Rasulullah di Madinah dengan para
sahabat
.
Kaum Muhajirin sebagai pendatang dan kaum Anshor sebagai ahlulbait atau pemilik
tempat telah mengikhlaskan rumah-rumah mereka untuk dijadikan sebagai tempat tinggal
oleh para pendatang (kaum Muhajirin). Satu tahun setelah menetapnya kaum Muhajirin dan
setelah bersatunya hati-hati kaum Muhajirin dan kaum Anshor, timbullah peperangan antara
kaum Musyrikin Makkah dengan kaum Muslimin di Madinah. Kemenangan-kemenangan
yang diraih kaum muslimin dalam peperangan terus berlanjut, klimaksnya kaum Muslimin
banyak mendapatkan harta ghanîmah, sehingga menimbulkan pertentangan dan perselisihan
dalam pembagiannya Adapun pada masa Nabi Muhammad, para shahabat yang telah
menang dalam peperarangan, mereka berhak membawa harta ghanîmah ke rumah, maka
timbullah berbagai pertanyaan; untuk siapa harta rampasan tersebut, milik siapa,
bagaimana cara pembagiannya, tanah yang telah berhasil dikuasai, siapakah yang memiliki
dan mengolahnya.
Dengan adanya berbagai macam pertanyaan dan permasalahan yang terjadi sekitar
harta rampasan/ghanîmah, maka permasalahan tersebut memerlukan jawab-an dengan
segera. Rasulullah dan para shahabatnya membuat sebuah lembaga untuk menampung harta
yang telah dimiliki kaum muslimin khususnya setelah terjadi peperangan. Tempat
penampungan harta tersebut dinamakan dengan Baitul maal. Baitul maal sebagai lembaga
dan wadah tempat penyimpanan harta yang dimiliki masyarakat Muslim pertama kali
diadakan dalam Islam.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Hukum Islam, Baitul Maal


References


Al-Maududi, Abu A’la, the Islamic

Movemen: The Dynamics of Values,

Power and Change. Leicestyer .U.K:

The Islamic Poundation

Al-Zuahayly, Wahbah, al-Fiqh al-Islamy

Adilatuh, (terjmah:Agus Effendi)

Bandung, PT. Remaja Rosdakarya,

, cet. V

Ash-shiddieqy, T.M Hasbi, Pengantar Fiqih Mu’malah, Jakarta: PT. Bulan

Bintang, 1989, cet. III

Aziz al-Halawi, Muhammad Abdul, alFatawa

wa al-‘Aqidah Amirul

Mukminin Umar ibn al-Khaththab

, (terjmh. Zubeir Suryadi Abdullah)

, Surabaya, Risalah Gusti, cet II

Baltaji, Muhammad, al-Manhaj li Umar

ibn al-Al-Khaththab fi at-Tasyri’, (terjmh. Masturi Ilha), Khalifa,

Jakarta, 2005

Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum

Islam, Jakarta, PT Intermasa, 1996.

Departemen Agama R.I, Proyek pengadaan

kitab Suci al-Qur’an, Jakarta,

/1984 hal.61

Farook, Khussed Ahmad, Hazrat Umar ke

Sarkari, Nadwatul Musanifeen, Delhi

Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin

Muhammad al-Husaini, Kifayatu alAkhyar

fi Halli Ghayati al-Ikhtisor,

Darul al-Kutub, Surabaya, Juz II

Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, al-Fiqh alIqtishâdi

li

Amiri

al-Mukminîn

Umar

ibn

al-al-Khaththab, (terjmh.Asmuni

Solihan Zmakhsari), Jakarta: Khalifa,

Karim, Adiwarman Azwar, Sejarah

Pemikiran Ekonomi Islam, The

International

Institute

Islamic

Thought (IIIT), Jakarta, 2001

M. Abu Ahmad al-Anshory al-Qurthuby,

jami’u al-Ahkam al-Qur’an, Beirut:

Dar al-Fikr, 1994, juz: 8

Pamungkas,Isma’il, Seri Riwayat Nabi,

Bandung: PT Remaja Rosda Karya,

Qal’ahji, Muhammad, Mausu’atu al-Fiqhu

Umar Ibn Al-Al-Khaththab, (terjmh:

M. Abdul Mujib), PT Jakarta, Raja

Grafindo Persada, 1999

Quttub, Sayyid, Tafsir Fi Zilal Qur’an,

(terjm. As’ad Yasin dkk) Jakarta:

Gema Husni, 2004

Ra’ana, Irfan Mahmud, Economic System

Under Umar Greath(terjmh,

Mansuruddyn Djoely), Pustaka

Firdaus, Jakarta, 1997, hal.118

Yunus, Mahmud, Kamus Arab Indonesia,

Jakrta, PT. Hida Karya Agung, 1990


DOI: http://dx.doi.org/10.30868/ad.v1i01.225 <

Article metrics

Abstract views : 0 | views : 0

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Sulaeman Jajuli

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Jl. Raya Dramaga KM. 7

Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat

Kota Bogor

Telp: 0251-8625187
HP: 0812 2220 2006
email: agus@staiabogor.ac.id

 

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

 

Our Visitor